Evidentiranje zgrada i drugih građevina (upis objekata)


Upis objekta (građevine) u katastar i zemljišnu knjigu je postupak kojim se objekti (zgrade i druge građevine) evidentiraju u katastru i zemljišnoj knjizi.

Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) svaki vlasnik nekretnine dužan je upisati istu u katastar i zemljišnu knjigu, kao i svaku novonastalu promjenu na njoj prijaviti. 

Osim zakonske obveze upisa objekta u katastar i zemljišnu knjigu, objekt je potrebno evidentirati zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, kupoprodaje, legalizacije objekta, hipoteke pri dobivanju kredita, prijave prebivališta/boravka i dr.

Objekt se upisuje u katastar i zemljišnu knjigu na osnovu geodetskog elaborata za evidentiranje, brisanje ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama koji mora biti ovjeren pečatom i potpisom od strane ovlaštenog inženjera geodezije.

U slučaju da je objekt upisan u katastar, ali nije u zemljišnu knjigu, potrebno je izraditi elaborat za usklađenje zemljišnoknjižnog stanja s katastrom.

Ako je objekt nezakonito izgrađen potrebno je provesti postupak legalizacije. Važno je napomenuti da postupkom legalizacije objekt postaje legalan, ali se isti automatski NE UPISUJE u katastar i zemljišnu knjigu te je nakon dobivanja Rješenja o izvedenom stanju potrebno izraditi elaborat kojim će se građevina upisati u katastar i zemljišnu knjigu kako bi dobili tzv. “čiste papire”.

Elaboratu se prilažu akti za uporabu građevine ili akt o ozakonjenju građevine. Sve zgrade koje nemaju dokaz legalnosti evidentiraju se u katastru i  upisuju u zemljišnoj knjizi uz negativnu zabilježbu.