Geodetski situacija stvarnog stanja


Geodetska-situacija-stvarnog-stanja

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja je prikaz stvarnog stanja terena u položajnom i visinskom smislu i rezultat je geodetske izmjere na terenu. Koristi se za različite namjene.

Sastavni je dio idejnog/glavnog projekta za lokacijsku/građevinsku dozvolu. Osim prikaza terena, sadrži prikaz buduće građevne čestice sa svim detaljima koji su potrebni glavnom projektantu za projektiranje građevine. Geodetskim situacijskim nacrtom stvarnog stanja se nesporno utvrđuju međe i površina predmetne katastarske čestice.

Jedan od uvjeta za ishođenje uporabne dozvole za nedovršene objekte, a koje je potrebno dovršiti, je izrada geodetskog elaborata za ishodovanje akata. Geodetski elaborat za ishodovanje akata sadrži prikaz stvarnog stanja izgrađenog objekta te se ovjeren od katastra prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.