Parcelacija zemljišta


Parcelacija zemljišta je postupak kojim se katastarska čestica dijeli na jednu ili više njih, ili se dijelovi katastarskih čestica spajaju u jednu, ovisno o zahtjevima naručitelja ili urbanističkim uvjetima. Za ovakvu vrstu promjene na nekretnini izrađuje se geodetski elaborat, a na temelju dokumenata ili akata prostornog sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) i Pravilniku o geodetskim elaboratima (NN 59/18).

Nakon što katastarski ured potvrdi da je parcelacijski elaborat izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima i da se može koristiti za potrebe katastra, promjene nastale parcelacijskim elaboratom prosljeđuje zemljišnoknjižnom odjelu, koji ih po službenoj dužnosti provodi u zemljišnoj knjizi. Bitno je razlikovati radi li se o parcelaciji zemljišta unutar granica građevinskog područja i građevinskog zemljišta izvan granica tog područja ili parcelaciji poljoprivrednog zemljišta. Isto je definirano Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).