Snimanje infrastrukura (vodova)


Kod svake nove izgradnje objekta osnovno je priključenje na postojeću infrastukturu. Za tu potrebu osnovan je katastar infrastrukture gdje se evidentiraju svi potrebni podaci za priključenje projekta, a stvarno stanje se utvrđuje izlaskom na teren.

Kod izgradnje novih infrastrukturnih objekta – vodova i njima pripadajućih objekata, osnovno je utvrđivanje postojećeg stanja, smještanje projektiranog voda na teren te, na kraju, izrada geodetskog elaborata za katastar infrastrukture sukladno Pravilniku o katastru infrastrukture (NN 29/17). Geodetska izmjera položenih vodova od izrazite je važnosti za održavanje, ponovno pronalaženje, i naknadno planiranje ili izvođenje radova u neposrednoj blizini samih vodova.

Vodovi se snimaju kod otvorenog rova, a za izmjeru do sada neevidentiranih vodova koriste se vidljivi vanjski znaci voda. Geodetsko snimanje vodova čini snimak položenog voda u položajnom i visinskom smislu, njegovo križanje s ostalim vodovima i izmjeru pripadajućih objekata. Prilikom snimanja određenog voda snimaju se svi vodovi koji se nalaze na terenu te evidentiraju okolni detalji sa odgovarajućom topografijom.

Katastar infrastrukture evidentira podatke vezane za vodove i njemu pripadajuće objekte (elektroenergetske, telekomunikacijske, vodovodne, kanalizacijske, toplovodne, plinovodne i naftovodne). Nakon ovjere od nadležnog katastarskog ured podaci iz elaborata unose se u katastar infrastrukture.

Prilikom postavljanja nove infrastrukture potrebno je izvršiti geodetsko iskolčenje vodova što podrazumijeva prenošenje projektiranih profila, lomova, šahti, priključaka, objekata i ostalih projektiranih elemenata na teren. Ponajviše se odvija u nekoliko faza obzirom na složenost posla.

Geodetska izmjera položenih vodova od velike je važnosti za održavanje, ponovno pronalaženje i naknadno planiranje ili izvođenje radova u blizini samih vodova. Geodetsko snimanje infrastrukture zakonska je obveza.