Usklađenje katastra i zemljišne knjige


Stanje u katastru i zemljišnoj knjizi može se razlikovati. Očituje se u neslaganju broja katastarske čestice u katastru sa brojem katastarske čestice u zemljišnoj knjizi, površine čestica, izgrađenosti, podacima o vlasniku odnosno posjedniku.

Također, postoji mogućnost da stanje u naravi ne odgovara stanju u evidenciji katastra ili zemljišne knjige. U slučaju da je objekt upisan u katastar, ali nije u zemljišnu knjigu, potrebno je izraditi elaborat za usklađenje zemljišnoknjižnog stanja s katastrom.

Elaboratom se usklađuje položaj, oblik i veličina (površina) predmetne katastarske čestice u katastru i zemljišnim knjigama sa stvarnim stanjem na terenu.

Sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18) svaki vlasnik nekretnine dužan je upisati  istu u katastar i zemljišnu knjigu, kao i svaku novonastalu promjenu na njoj prijaviti. 

Ukoliko namjeravate graditi ili pak prodati zemljište ili nešto slično potrebno je uskladiti katastarske i zemljišnoknjižne podatke.