Iskolčenje objekata


Najjednostavnije rečeno, iskolčenje objekta je njihov „prijenos“ sa papira na teren. Iskolčenje građevine je geodetski prijenos tlocrta vanjskog obrisa građevine ili osi trase građevine na terenu. Na temelju projektne dokumentacije izrađujemo elaborate iskolčenja te vršimo iskolčenje zgrada i drugih građevina. Pri tome se projektirani objekt prenosi na teren u položajnom i visinskom smislu kako bi se gradnja objekta odvijala na projektom predviđenom mjestu.

Elaborat iskolčenja sastavni je dio dokumentacije na gradilištu i njime investitor prijavljuje početak ili nastavak gradnje. Njime se iskazuje način iskolčenja građevine na terenu i način na koji su stabilizirane točke planirane građevine. Nakon ishođenja rješenja o uvjetima građenja ili građevinske dozvole ovlašteni geodet iskolčit će objekt na građevinskoj lokaciji.

Iskolčenje građevine se može izvoditi u više faza što ovisi o veličini i složenosti građevine. Svi radovi na gradilištu se izvode u dogovoru sa investitorom (voditeljem gradilišta).

Osim navedenoga, iskolčavati se mogu i linije razdiobe ili postojeće granice katastarskih čestica koje nisu jasno definirane na terenu, a postoje u arhivi nadležnog katastarskog ureda.