Izračun kubatura


Računanje volumena kubatura masa je postupak računanja volumena iz digitalnog modela terena koji može biti značajan u različitim područjima npr. kamenoloma, nasipa, iskopa, deponija te ostalih zemljanih radova.

Prilikom izgradnje nekog objekta, kompenzacija materijalom ključan je faktor pri izradi troškovnika. Čest problem na koji investitori nailaze je nemogućnost kontrole količine iskopa odvezenog sa gradilišta ili materijala korištenog za nasipanje.